Ekoskola

Mēs, PII “Mārzemīte”, aktīvi līdzdarbojamies Ekoskolu programmā un maija mēnesis bija sevišķi rosīgs. Pavasara spirgtais gaiss un dabas atmoda rosināja vairāk uzturēties ārā, pētīt pirmos pavasara ziedus un plaukstošos pumpurus, saskatīt kukainīšus un saklausīt putnus.

Ekoskolas ietvaros āra izglītības diena tika apvienota ar Pasaules Bišu dienu un Bioloģiskās daudzveidības dienu, jo uzskatām, ka šīs trīs lietas ir skatāmas kopsakarībā un viena bez otras nav iedomājama. Bērni kopā ar skolotājām sakopa grupu dobītes, sēja zirņus, stādīja puķes. Āra rotaļnodarbībās darbojās ar dabā pieejamiem materiāliem. Tika izpētīta bites uzbūve attēlos un nogaršots bišu vāktais medus.

Bērnu Ekopadome, grupa “Mārpuķītes”, pildīja mācību gada sākumā kopīgi izvirzīto mērķi – pļaviņas izveidošana, bioloģiskās daudzveidības bagātināšanai. Sasēti tika dažādi pļavas ziedošie augi, kas iestādes teritorijā veicinātu bioloģisko daudzveidību, kļūtu par mājvietu dažādiem sīkiem pļavas iemītniekiem un, protams, nektāra vākšanas vieta čaklajām bitēm.

Maija bilžu galeriju skatieties šeit.

PII “Mārzemīte” ekopadome