Dienas režīms

                                                                                                                                             Dienas režīms

Dienas režīms izstrādāts saskaņā ar LR MK 17.09.2013. noteikumiem NR.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” II daļas “Minimālās higiēnas prasības dienas režīma ievērošanai” 8. punktu “Dienas režīmu nosaka atbilstoši bērnu vecumam un attīstībai, paredzot arī fiziskās aktivitātes un pastaigas svaigā gaisā”.

 

Dienas režīms grupām

 "Mārpuķītes", "Āboliņi", "Skudriņas", "Liepiņas", "Zaķēni", "Ezīši"

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, spēles un rotaļas,

individuālais darbs, gatavošanās rotaļnodarbībām, rīta sarunas

7.00 - 8.10

Gatavošanās brokastīm

8.10 - 8.15

Brokastis

8.20 – 8.40

Rīta sarunas

8.50

Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu nedēļai),

pastaiga, vērojumi, zināšanu un prasmju nostiprināšana, sporta spēles, pedagogu speciālistu individuālais darbs ar bērniem, gatavošanās pusdienām

9.00 – 11.50

Pusdienas

12.00 – 12.30

Gatavošanās atpūtai, atpūta

12.40 - 15.00

Celšanās, gatavošanās launagam

15.00 - 15.25

Launags

15.30 - 15.45

Rotaļnodarbības turpinājums - darbs pie iesāktajiem darbiņiem,  individuālais darbs, pedagogu speciālistu darbs ar bērniem, vērojumi, darbs, sarunas, interešu izglītības pulciņi, pastaiga,     sarunas ar vecākiem, došanās mājās

15.50 - 19.00

 

Dienas režīms grupām

“Magonītes”, “Bitītes”, "Mārītes" “Pīlādzīši”, “Ozoliņi", "Pelītes"

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, spēles un rotaļas,

individuālais darbs, gatavošanās rotaļnodarbībām, rīta sarunas

7.00 - 8.40

Gatavošanās brokastīm

8.40 - 8.45

Brokastis

8.50 – 9.05

Rotaļnodarbības (saskaņā ar rotaļnodarbību sarakstu nedēļai),

pastaiga, vērojumi, zināšanu un prasmju nostiprināšana, sporta spēles, pedagogu speciālistu individuālais darbs ar bērniem, gatavošanās pusdienām

9.10 – 12.40

Pusdienas

12.45 – 13.05

Gatavošanās atpūtai, atpūta

13.15 - 15.00

Celšanās, individuālais darbs, rotaļas, gatavošanās launagam

15.00 - 15.55

Launags

16.00 - 16.15

Rotaļnodarbības turpinājums - darbs pie iesāktajiem darbiņiem, individuālais darbs, pedagogu speciālistu darbs ar bērniem, vērojumi, rotaļas, sarunas, interešu izglītības pulciņi, pastaiga, sarunas ar vecākiem, došanās mājās.

16.20 - 19.00