Izglītības programma

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

MĀRUPES NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „MĀRZEMĪTE ”
Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 4301903141

Kods 0101 11 11

Izglītības programmas mērķi un uzdevumi

1. Pirmsskolas izglītības programmas mērķi ir:
1.1. Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību;
1.2. Sagatavot bērnu pamatizglītības programmas apguves sākšanai.
 
2. Programmas mērķa sasniegšanai atbilstošie uzdevumi ir:
2.1. Sekmēt emociju un jūtu, uzmanības, uztveres, domāšanas un atmiņas attīstību praktiskā un radošā darbībā;
2.2. Veidot ,,Es,, apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu , vēlmju, spēju un interešu apzināšanu;
2.3. Sniegt pamatizglītības uzsākšanai nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apjomu par apkārtējās pasaules norisēm un savstarpējām sakarībām;
2.4. Veicināt psiholoģisko gatavību pamatizglītības apguves sākšanai;
2.5. Veicināt radošo spēju attīstību;
2.6.. Attīstīt bērna individualitāti un veicināt harmoniskas personības veidošanos un attīstību;
2.7. Veidot izpratni un priekšstatus par nacionālo piederību, piederību Latvijas valstij, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības;
2.8. Veicināt bērnu izziņas darbības un zinātkāres attīstību, nodrošinot zināšanu un prasmju apguvi;
2.9. Sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pret sevi, citiem cilvēkiem un apkārtējo vidi;
2.10. Attīstīt saskarsmes un sadarbības spējas;
2.11. Sekmēt bērna daudzveidīgu kustību apguvi, fizisko spēju attīstību;
2.12. Sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību.

II Izglītības saturs

3. Programmas izglītības saturs ir vērsts uz daudzpusīgas bērna attīstības sekmēšanu.

4. Programmas izglītības saturs akcentē bērna individualitāti, harmoniskas personības veidošanos un attīstību, veicina uzmanības, sajūtu un uztveres, emociju un jūtu, domāšanas, atmiņas un iztēles, sociālo iemaņu attīstību.

5. Programmas izglītības saturu nodrošina atbilstoši bērna vecumam, attīstībai, vajadzībām, interesēm, emociju un jūtu pasaulei.

6. Programmas izglītības saturs nodrošina bērna personības attīstību kopveselumā, attīstoties fiziskās, psihiskās un sociālās attīstības jomām.

7. Programmas izglītības saturs ietver sevī uzdevumus bērna sociālo iemaņu un personības attīstībai. Bērns aktīvi darbojoties apgūst prasmes un iemaņas, saskarsmes kultūru, sadzīves iemaņas, saistībā ar tuvāko apkārtni un norisēm sabiedrībā, apgūst, uzkrāj un gūst sociālo pieredzi darbojoties un sadarbojoties ar vienaudžiem.

8. Programmas izglītības saturu veido mācību satura jomas jeb integrētu mācību priekšmetu saturs: latviešu valoda, dabaszinības, matemātika, sociālās zinības un ētika, mūzika, fiziskā izglītība un veselība, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas.

9. Programmas izglītības saturu bērns apgūst rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērnu patstāvīgās darbības veidos: rotaļā, spēlē, sadzīvē.

10. Programmas izglītības satura apguve notiek sadarbībā ar ģimeni.

III Izglītības programmas īstenošanas plāns

11. Bērns apgūst izglītības programmu līdz pamatizglītības programmas apguves sākšanai - 7 gadu vecumam; Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības pirmsskolas izglītības apguvi var pagarināt vai saīsināt par vienu gadu saskaņā ar vecāku vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

12. Izglītības programmas apguve nodrošina obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei.

13. Izglītības programmas pedagoģiskā process pamatojas uz humānisma, uzskatāmības un pēctecības principu.

14. Izglītības programmas apguves organizācijas pamatnosacījums – bērns apgūst un iegūst zināšanas konkrētā izglītības jomā, universālās prasmes, vispārējās prasmes un darbības pieredzi, kas nodrošina iespēju rīkoties iepriekš zināmās un jaunās situācijās.

15. Izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta atbilstoši bērna spējām, individuālajai pieredzei un vajadzībām, sekmējot katra bērna attīstību.

16. Pirmsskolas mācību programmas saturu, kas sekmē bērna attīstību kopumā, apgūst sadarbībā ar pedagogu interaktīvā pedagoģiskā procesā rotaļnodarbībās ar integrētu mācību saturu un bērna patstāvīgā darbībā bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai, visas dienas garumā nodrošinot vienmērīgu slodzi.

17. Izglītības programmas realizācijā paredzēto zināšanu sniegšanu, nostiprināšanu, sistematizēšanu, jēdzienu, faktu apguvi, vispārējo iemaņu un prasmju apguvi un nostiprināšanu dienas laikā veic pedagogs prasmīgi izvēloties bērnu iesaistes un nodarbināšanas līdzekļus un sekojošas nodarbību organizācijas formas:
17.1. rotaļnodarbības (visai grupai frontāli, apakšgrupai, individuāli);
17.2. integrētās rotaļnodarbības;
17.3. organizētas un pašiniciatīvas nodarbes;
17.4. rotaļas;
17.5. spēles;
17.6. patstāvīgā darbība attīstošā vidē.

18. Zināšanu, prasmju, iemaņu veidošana un pilnveidošana notiek visa pedagoģiskā procesa laikā un sadarbībā ar vecākiem.

19. Bērna attīstību un izglītošanu, sniedzot jaunus priekšstatus un sistematizējot iepriekš apgūtos, nodrošina visa pedagoģiskā procesa laikā mērķtiecīgi vadot un organizējot aktivitātes.

20. Izglītības programmas pamatnostādnes sevī ietver audzēkņa:
20.1. individualitātes veidošanos;
20.2. garīgo, fizisko un sociālo attīstību;
20.3. iniciatīvas, zinātkāres, patstāvības un radošās darbības attīstību;
20.4. veselības nostiprināšanu;
20.5. psiholoģisko sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai;
20.6. valsts valodas lietošanas pamatiemaņu apguvi.

21. Pirmsskolas mācību programmas satura apguves pamats ir rotaļa. Apgūto zināšanu nostiprināšanai, bērna fiziskās attīstības veicināšanai, saskarsmes iemaņu attīstīšanai, socializācijai un bērna iesaistīšanai sabiedriskās dzīves norisēs un patstāvības veicināšanai organizējamas rotaļas un spēles pedagoģiskā procesā programmas realizācijai paredzētā laikā.

22. Izglītības programmas mācību satura apguvei izmanto mērķtiecīgi iekārtotu, nepārtraukti mainīgu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecuma prasībām atbilstošu materiālo lietu vidi, daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas.

23. Izglītības programmas īstenošanā izglītības iestāde iekļauj dažādus ar mācību programmas saturu saistītus pasākumus (piem. svētki, izstādes).

24. Svētkus, tematiskās pēcpusdienas, jautros brīžus, sporta aktivitātes, izstādes u.c. pasākumus atbilstoši apstākļiem un tematikai organizē ārpus rotaļnodarbību laikā.

25. Programmas apguves īstenošanu reglamentē rotaļnodarbību saraksts un atbilstoši dienas režīmam organizēts ārpusnodarbību laiks.

26. Izglītības satura apguvei integrēto mācību priekšmetu sadalījums rotaļnodarbībās   katrai grupai tiek noteikts mācību gada sākumā ar pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu. Rotaļnodarbības tiek organizētas katru dienu.

27. Bērnu aktivitātes nodrošināšanai pedagogs organizējot rotaļnodarbības un bērnu brīvās pašnodarbes un aktivitātes izmanto:
27.1. rotaļu metodi;
27.2. praktisko metodi;
27.3. verbālo metodi;
27.4. praktisko metodi (modelēšana, eksperiments);
27.5. spēles.

28. Izglītības iestāde katru gadu no 1.jūnija līdz 31.augustam patstāvīgi plāno darbu vasaras periodam, sekmējot bērnu vispusīgu attīstību.

29. Mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības ar integrēto mācību saturu bērnu fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai. Mācību satura apguvei izmanto šādas rotaļnodarbības:

 
 

Bērniem no divu līdz triju gadu vecumam.

Bērniem no trīs gadu vecuma līdz pamatizglītības programmas apguves uzsākšanai.

Iepazīstināšana ar dabu

+

+

Iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm.

+

+

Bērnu literatūra un folklora

+

+

Matemātisko priekšstatu veidošana

+

-

Sensoro spēju attīstīšana

+

-

Matemātika

-

+

Latviešu valoda

+

+

Zīmēšana

+

+

Veidošana

+

+

Aplicēšana

+

+

Kostruēšana

-

+

Rokdarbi

-

+

Mājturība

-

+

Mūzika

+

+

Sports

+

+

 

30. Ārpus rotaļnodarbību darbs izglītības programmas īstenošanai (vienai nedēļai):
30.1. rotaļnodarbībās gūto prasmju, iemaņu un pieredzes pilnveidošana;
30.2. lasītprasmes un rakstītprasmes rosināšana, veicināšana,   pilnveide;
30.3. elementāro matemātisko iemaņu pilnveide;
30.4. saskarsmes kultūras (sabiedriskās uzvedības normu, savstarpējo attiecību un morāles izpratnes) veidošana;
30.5. sadzīves (uzvedības, higiēnas, pašapkalpošanās) iemaņu veidošana.

IV Iegūtās izglītības vērtēšanas kārtība

31. Izglītības programmas apguves laikā bērnu zināšanu, prasmju un attieksmju vērtējumu izsaka mutvārdos, uzsverot pozitīvo, nozīmīgo viņa darbībā.

32.Izglītības programmas apguves laikā pedagogs veic bērnu vērtēšanu pedagoģiskā procesa laikā.

33. Par bērna sasniegumiem programmas apguves laikā ģimeni informē individuāli. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna sasniegumiem (zināšanām, prasmēm un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) rakstiski informē viņa vecākus vai citu bērna likumiskos pārstāvjus.

Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla, finanšu un materiālo līdzekļu izvērtējums un pamatojums.

34.Pedagogu personālu nodrošina izglītības iestādes dibinātājs saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka pedagogu profesiju un amatu sarakstu, un Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka prasības pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālai kvalifikācijai.

35. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamās pedagogu un pedagogu atbalsta personāla amatu vienības nodrošina dibinātājs, ievērojot izglītības iestādes grupu darba laiku un grupu skaitu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu.

36.Izglītības programmas apguvi finansē no dibinātāja finanšu līdzekļiem.

37.Izglītības programmas īstenošanas izmaksas nodrošina dibinātājs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par pirmsskolas izglītības programmu izmaksu minimumu gadā uz vienu bērnu.

38.Valsts finansējuma sadali pedagogu darba samaksas finansēšanai nodrošina dibinātājs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldības izglītības iestādēs.

39. Pedagogu darba samaksu, darba samaksas apmēru un darba slodzi nodrošina dibinātājs, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu.

40. Saimnieciskā, tehniskā un medicīnas personāla darba samaksu nodrošina no dibinātāja finanšu līdzekļiem.

41. Higiēnas prasību ievērošanu un teritorijas, telpu, iekārtu un inventāra uzturēšanu kārtībā nodrošina izglītības programmas īstenotājs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka higiēnas prasības izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

42. Izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo materiālo bāzi pašattīstības un radošās darbības veicināšanai nodrošina dibinātājs.

43. Bērnu skaitu grupā nosaka dibinātājs.