Jaunumi

Pieredzes apmaiņas seminārs– praktikums “Plānošana un dienasgrāmata skolvadības sistēmā “E klase”- dokumentācijas aizpildīšana”

Pieredzes apmaiņa ir vērtīga mācīšanās!

Otrdien, 18. aprīlī PII “Mārzemīte” notika pieredzes apmaiņas seminārs – praktikums “Plānošana un dienasgrāmata skolvadības sistēmā “E klase”- dokumentācijas aizpildīšana”, kurā piedalījās 20 pedagogi no visām Mārupes novada pirmsskolām. Galvenā semināra – praktikuma mērķauditorija bija jaunie pedagogi, bet to vidū bija arī pieredzes bagāti kolēģi.

Semināra – praktikuma mērķis bija aktualizēt sasaisti starp praktisko pedagoga darbu un dokumentācijas aizpildīšanu skolvadības sistēmā “E - klase”. Pedagogiem bija iespēja vērot atklātās rotaļnodarbības četrās grupās – “Mārītēs”, “Pelītēs”, “Magonītēs”, “Skudriņās” un iepazīties ar šo grupu plānošanas un dienasgrāmatas dokumentāciju. Veicot refleksiju, skolotāji 100% atbildēja, ka sasaiste starp redzēto un dokumentācijas ierakstiem ir saprotama un viegli pamanāma. Jaunajiem pedagogiem tas turpmāk palīdzēs veiksmīgāk aizpildīt konkrēto dokumentāciju, bet pieredzējušie kolēģi atdzina, ka semināra apmeklējums – nostiprināja viņu jau esošās zināšanas.

Pieredzes apmaiņas semināru – praktikumu vada vadītājas vietniece izlglītības jomā Indra Pedece

Saņemtā refleksija no kolēģiem:

“Ar pozitīvām un labām domām vērotais un dzirdētais noderēs turpmākajā darbā.”

“Vērtīgākais ieguvums ir kolēģu darba pieredze. Bija ļoti interesanti vērot atklāto stundu un bija ko paņemt priekš sevis.”

“Vērtīgākais ieguvums - skaidrojums, ka “E – klases” ieraksti maksimāli parāda mūsu darbu gan vecākiem, gan iestādes vadītājam.”

“Paldies par semināru, ļoti labi novadīta atklātā nodarbība. Prieks par skolotāja darbu.”

“Bija prieks pabūt jūsu iestādē uz pieredzes apmaiņu. Noteikti izmantošu idejas savas darba dienas plānošanai.”

Semināra dalībnieki saņem apliecības. Tās pasniedz vadītāja Ilze Celma un vadītājas vietniece izglītības jomā Indra Pedece

Lielu un īpašu paldies sakām kolēģiem – Aivai Širmanei, Madarai Šarmanovai, Kārlim Vilītim un Laimai Janekalnai par zināšanām un drosmi vadīt atklātās nodarbības citu pirmsskolu pedagogiem.

Pirmsskolas skolotāji Madara Šarmanova, Kārlis Vilītis un Laima Janekalna

Prieks par varēšanu!

Indra Pedece, vadītājas vietniece izglītības jomā